Nieuws

Huidige artikelen | Categories | Zoek

14.01.2020

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ziet het licht

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw beslisten om de krachten te bundelen in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek met focus op witloof dat inzet op ‘innovatie binnen de traditie’. “Het vernieuwde en verzelfstandigde Proefcentrum Herent zet zijn werking verder onder de naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant”, kondigde Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw, en voorzitter van Praktijkpunt, aan. De partners van deze samensmelting zijn de provincie Vlaams-Brabant, Boerenbond en BelOrta.

Doorheen zijn geschiedenis, liep de organisatie van de Nationale Proeftuin voor Witloof over twee sporen: een privaat spoor en een overheidsspoor. Nu hebben de provincie Vlaams-Brabant en de Proeftuin voor Witloof beslist om samen één richting uit te gaan. “De Nationale Proeftuin voor Witloof blijft bestaan, maar krijgt een nieuwe naam en nieuwe statuten”, verduidelijkt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw, en voorzitter van Praktijkpunt. “Het deel van de provincie Vlaams-Brabant dat gekend was als proefcentrum Herent wordt ook ondergebracht in het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Dat wil zeggen dat het personeel en het materiaal wordt overgedragen en de gebouwen en gronden in erfpacht worden gegeven.”

De leden van het nieuwe Praktijkpunt zijn de provincie Vlaams-Brabant, veiling BelOrta en landbouworganisatie Boerenbond. “Het Praktijkpunt zal nog steeds sterk gelinkt zijn met de provincie”, gaat Monique Swinnen verder. “Het zal het provinciaal landbouwbeleid rond het stimuleren van innovatie bij landbouwers door kwalitatief praktijkonderzoek, verder blijven uitvoeren.”

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zal volop inzetten op ‘innovatie binnen de traditie’. “We streven naar een vlotte samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven in de landbouw en de bredere keten”, zegt directeur Tim De Clerq. “We gaan ook voor een nauwe betrokkenheid van de landbouwsector bij het onderzoek en we willen een slagkrachtige organisatie zijn die inspeelt op opportuniteiten en kansen in het onderzoekslandschap.”

Al sinds 1973 ligt de focus van het voormalige Proefcentrum Herent op witloof. Daarnaast zette het proefcentrum ook in op innovatieve teelten, typisch Vlaams-Brabantse teelten en bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit. “De verzamelde en ontwikkelde kennis wordt zoals vanouds open gesteld en gebruikt om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen” aldus Tim De Clerq. “Dat doen we door praktische antwoorden te formuleren op vragen van land- en tuinbouwers. Hun vragen dienen ook als uitgangspunt van ons onderzoek.”

In het Praktijkpunt Landbouw vinden verschillende onderzoeksprojecten een plaatsje. Zo gebeurt er veel onderzoek rond witloof: een witloofzadenbank, herbicideproeven voor witloof, het verjagen van duiven en de witloofmineervlieg, irrigatie en bewaring. Maar daarnaast is het Praktijkpunt ook sterk in innovatieve teelten. “Zo zetten we in op rassenproeven, ketenontwikkeling, teelttechnieken en mechanische onkruidbestrijding”, licht adjunct-directeur Els Gils toe. “We willen een ontmoetingspunt blijven voor andere praktijkcentra en onderzoeks-, onderwijs-, en overheidsinstellingen. Onderzoek kan maar kwaliteitsvol gebeuren door samenwerking en kennisuitwisseling.”

Bron: VILT

AGROLINK - ©